Categorii Categorii
Prima   |  Informații   |  FORMULAR DE PLÎNGERE

FORMULAR DE PLÎNGERE

     

FORMULAR DE PLÎNGERE

Răspunderea pentru informaţia prezentată în cerere şi informaţia anexată la cerere

revine reclamantului. Informaţiile anexate se prezintă autorizate prin semnătura

şi ştampila (în cazul persoanei juridice) reclamantului.

Reclamantul va indica sursa informaţiilor furnizate în calitate de dovezi,

precum şi cele utilizate la efectuarea calculelor respective.

I. INFORMAŢII REFERITOARE LA RECLAMANT

1. Numele si prenumele reclamantului sau denumirea juridică, adresa poştală, telefon, fax, adresa electronică, codul fiscal.

2. Nume, adresă, telefon, fax, adresa electronică a unei persoane de contact.

3. Dacă reclamantul este o întreprindere, faceţi o scurtă descriere a acestuia, a locului/locurilor şi domeniului/domeniilor lui de activitate.

4. Dacă plîngerea este depusă în numele unui terţ (persoana fizică sau juridică) indicaţi, de asemenea, numele, adresa, telefonul, fax-ul şi adresa electronică a acestuia, la care anexaţi o dovadă în scris a împuternicirilor dvs. de a-l reprezenta.

II. INFORMAŢII PRIVIND RECLAMATUL/RECLAMAŢII AL CĂRUI/ALE

CĂROR COMPORTAMENT CONSTITUIE OBIECTUL CERERII

5. Numele şi prenumele reclamatului sau denumirea lui juridică, adresa poştală, telefon, fax, adresa electronică, pagina web.

6. Prezentaţi toate informaţiile de care dispuneţi şi care pot fi confirmate, referitoare la grupul din care fac parte reclamaţii, natura activităţilor reclamaţilor.

7. Indicaţi poziţia reclamantului faţă de reclamat (client, concurent, furnizor, distribuitor, asociat).

III. INFORMAŢII DESPRE PRESUPUSA ÎNCĂLCARE

A LEGII CE CONSTITUIE OBIECTUL CERERII

8. Indicaţi prin ce anume comportamentul reclamatului/reclamaţilor în cauză lezează interesele reclamantului.

9. Prezentaţi în detaliu faptele din care rezultă, în opinia dvs., că s-a săvîrşit o încălcare a legislaţiei în vigoare, precum şi detaliile disponibile despre acordurile sau practicile care constituie obiectul plîngerii.

10. Indicaţi bunurile sau/şi serviciile afectate de către pretinsa încălcare şi explicaţi relaţiile comerciale dintre reclamat şi reclamant privind aceste produse sau/şi servicii.

11. Indicaţi momentul din care se presupune că a început acţiunea anticoncurenţială, precum şi durata acesteia în timp.

IV. INFORMAŢII-PROBE

12. Enumeraţi documentele sau dovezile anexate la cerere în susţinerea ei.

13. Anexaţi la cerere copii ale tuturor documentelor de care dispuneţi referitoare la (sau aflate în directă legătură cu) faptele din cerere (textul contractelor (acordurilor), termenele tranzacţiilor, documente de afaceri, corespondenţă, note ale conversaţiilor telefonice).

14. Precizaţi numele şi adresa persoanelor în măsură să confirme faptele susţinute în cerere şi, în particular, a persoanelor afectate de pretinsa încălcare a prevederilor legii.

15. Transmiteţi informaţiile statistice sau alte date aflate în posesia dvs. referitoare la faptele susţinute în cerere (referitoare la evoluţia preţurilor, cantităţi vîndute).

V. INFORMAŢII PRIVIND PIAŢA DE MĂRFURI

16. Indicaţi, în măsura posibilului, cota de piaţă estimativă, deţinută de către reclamant şi reclamat.

17. Concretizaţi din punctul dvs. de vedere care este zona teritorială pe care s-a săvîrşit pretinsa încălcare a legii şi explicaţi, dacă nu reiese în mod evident, în ce măsură a fost afectată concurenţa.

VI. MOTIVUL CERERII

18. Indicaţi care anume prevederi din actele normative, după părerea dvs., au fost încălcate prin comportamentul anticoncurenţial în cauză.

VII. SOLUŢIONAREA PLÎNGERII DE CĂTRE CONSILIUL

CONCURENŢEI ŞI INTERESUL LEGITIM

19. Explicaţi ce concluzii sau măsuri aşteptaţi ca rezultat al procedurii întreprinse de Consiliul Concurenţei.

20. Prezentaţi motivele conform cărora invocaţi un interes legitim ca reclamant în temeiul art.49 din lege. Prezentaţi, în special, modul în care comportamentul reclamat vă afectează şi explicaţi modul în care, din punctul dumneavoastră de vedere, intervenţia Consiliului Concurenţei va putea remedia prejudiciul prezumat.

VIII. INFORMAŢII PRIVIND ALTE PROCEDURI

21. Specificaţi dacă v-aţi adresat cu privire la aceleaşi probleme sau la probleme strîns legate de acestea unei alte autorităţi publice şi/sau dacă a fost intentat un proces în faţa instanţelor judecătoreşti. Dacă da, furnizaţi informaţii complete referitoare la autoritatea administrativă sau judecătorească în cauză şi informaţiile pe care le-aţi prezentat.

IX. CONFIDENŢIALITATE

22. Pentru a respecta dreptul la autoapărare al reclamatului, Consiliul Concurenţei este în drept să aducă la cunoştinţa acestuia date referitoare la identitatea dvs. şi eventuale documente-probe sau conţinutul acestora.

23. Dacă dvs. nu doriţi ca identitatea dvs. sau careva documente sau informaţii să fie divulgate vă rugăm să:

1) indicaţi clar această dorinţă şi să o motivaţi;

2) indicaţi părţile confidenţiale ale fiecărui document.

X. LOCUL, DATA ŞI SEMNĂTURA RECLAMANTULUI

24. Declaraţia potrivit căreia informaţiile furnizate în prezentul formular şi în anexele la acesta sînt de bună-credinţă.

25. Locul, data şi semnătura reclamantului.

Arrow Prev

             

        

Arrow Next